نمی دانم، می دانی یا نه؟

عشق را می گویم، نمی دانم می دانی یا نه؟ نمی دانم نمی دانم شب هایی که با خیالت چای مینوشم تو هم با خیالم چای مینوشی یا نه؟ نمی دانم نمی دانم جهان را بدون تو میشود تصور کرد یا نه؟ نمی دانم نمی دانم هنوز آن پیراهن گل گلیت را میپوشی یا نه؟

Read More