بهترین تصادف زندگی ام

دنیا پر از تصادف است. اما بهترین تصادف زندگی ام دیدن تو بود. بعد از آن تصادف نتوانستم از ذهنم پاک ات کنم. آن روز، گام های کوچکی بر می داشتی، جوری که آدم احساس میکرد زیاده خواه نیستی. گام هایی که با من حرف می زدند. گام هایی که به من می گفتند: این

Read More